Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

www.devmuzayede.com web sitesini ziyaret ederek veya www.devmuzayede.com üyesi olarak, www.devmuzayede.com web sitesinin kullanım koşullarının tamamını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı; bu sayfada belirtilen ve www.devmuzayede.com web sitesinde belirtilecek olan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi açıkça beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz.

 

 

www.devmuzayede.com kullanıcıları ve üyeleri, güncellenen sözleşme maddelerini uygun bulmamaları durumunda, diledikleri www.devmuzayede.com üyeliğini bitirebilirler ve/veya www.devmuzayede.com web sitesini kullanmaktan vazgeçebilirler. www.devmuzayede.com kullanıcıları ve üyeleri, bu konuda Dev Müzayede’den herhangi bir hak talep edemezler.

 

 

1. www.devmuzayede.com hizmeti, hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılamaz. Ayrıca www.devmuzayede.com altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem de yapılamaz.

 

2. www.devmuzayede.com web sitesinin içeriği ve yazılımı, her türlü fikri ve mali hakkı Dev Müzayede’ye aittir. www.devmuzayede.com kullanıcıları ve üyeleri, www.devmuzayede.com web sayfasını veya içindekileri izlemek veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden Dev Müzayede’nin açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ederler.

 

3. www.devmuzayede.com kullanıcıları ve üyeleri, www.devmuzayede.com web sitesinin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacaklarını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul ederler. Aksi takdirde Dev Müzayede’nin bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcıdan aynen rücu edilir.

 

4. www.devmuzayede.com kullanıcıları ve üyeleri, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasadışı yollarla iletmek amacıyla www.devmuzayede.com web sitesini kullanamaz. Siteye makaleler, görüntüler, öyküler, yazılım veya telif hakkına konu olan veya benzeri içerik koyan kullanıcılar, siteye yükledikleri içeriğin üçüncü şahısların telif haklarına veya başka haklarına (özel hayatın gizliliği veya ifşayı men etme hakları gibi) tecavüz etmediğinden veya bu hakları ihlâl etmediğinden emin olmalıdırlar. www.devmuzayede.com kullanıcıları ve üyeleri, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt ederler. Aksi takdirde Dev Müzayede’nin bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcıya rücu edilir.

 

5. www.devmuzayede.com kullanıcıları ve üyelerinin, www.devmuzayede.com web sitesini yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin Dev Müzayede’ye bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili kullanıcının ikrarıyla sabit olması halinde, ihlâlde bulunan kullanıcının siteye erişim ve/veya siteyi kullanım hakları iptal edilir. Dev Müzayede’nin ileri sürülen hak tecavüzü veya hak ihlâlinin gerçekten yapıldığını kendi teknik olanakları ile şüphelenmesi halinde, kendi mutlak takdirine göre, o kullanıcının siteye erişim veya siteyi kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce iptal etme hakkı saklıdır.

 

6. www.devmuzayede.com kullanıcıları ve üyelerinin, www.devmuzayede.com web sitesini başka bir siteye bağlanmak amacıyla ya da siteye içerik ve/veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanması da dahil, siteyi kullanmalarından ötürü üçüncü şahısların maruz kalabilecekleri zarar ve ziyanları, bu zararlar nedeniyle oluşan talepleri, bizzat kendileri ve/veya makul iştiraklerine, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına tazmin edeceklerini ve onların bu zararlarını gidereceklerini kabul ederler.

 

7. Dev Müzayede, www.devmuzayede.com web sitesinin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmemektedir. Dev Müzayede, www.devmuzayede.com kullanıcılarının ve üyelerinin, www.devmuzayede.com web sitesinden yükledikleri dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti etmemektedir. Dev Müzayede, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, www.devmuzayede.com web sitesinin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

 

8. www.devmuzayede.com üyeleri, kendilerine tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara veremezler. Aksi halde Dev Müzayede’nin söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. www.devmuzayede.com üyelerinin www.devmuzayede.com üyeliğiyle sahip oldukları kullanım hakkı sadece kendilerine aittir, başkalarına devredilemez.

 

9. Dev Müzayede’nin her zaman, tek taraflı olarak www.devmuzayede.com web sitesini sürekli veya geçici olarak durdurma hakkı vardır.

 

10. Dev Müzayede, kullanıcı ve üyelerinin bilgilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, kullanıcı ve üyelerinin yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı ve üyeler, bu hizmetin kullanılmasından dolayı uğrayabilecekleri zararlarla ilgili olarak Dev Müzayede’den herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmişlerdir.

 

11. www.devmuzayede.com web sitesine üyelik başvurusunda bulunmak, www.devmuzayede.com üyesi olmanın ön koşulu olmakla beraber yeterli koşulu değildir. www.devmuzayede.com üyesi olmak için başvuru işlemlerini tamamlayan kullanıcıların başvuruları Dev Müzayede tarafından değerlendirilir; sadece uygun görülen üyeler www.devmuzayede.com sitesi üyesi olarak kabul edilir. www.devmuzayede.com web sitesine gönderilen her tür içerik, editör onayından geçtikten sonra www.devmuzayede.com sitesinde yayınlanmaya başlar.

 

12. Dev Müzayede kayıtlarını eksik giren üyelerin ve/veya üyeliğinin www.devmuzayede.com web sitesinin kullanım koşullarına uygun olmadığını tespit ettiği üyelerinin hesapları hiçbir açıklama yapmaksınızın sistemden çıkarma hakkına sahiptir. Ayrıca Dev Müzayede, belirli zaman dilimi boyunca güncellenmediğini tespit ettiği üyelerin hesaplarını da hiçbir açıklama yapmaksınızın sistemden çıkarma hakkına sahiptir.

 

13. www.devmuzayede.com kullanıcıları ve üyeleri, www.devmuzayede.com web sitesini değer yaratacak bir içerik üretmeksizin, sadece ve doğrudan ticari tanıtım alanı olarak kullanamaz, bu site aracılığıyla ürün/hizmet tanıtımı/satışı yapma veya satış kanallarına yönlendirme girişiminde bulunamaz. Dev Müzayede, kendi kişisel takdirine göre, www.devmuzayede.com web sitesini bu amaçlarla kullandığını tespit ettiği üyelerin üyeliklere son verme ve/veya sayfalarını yayından kaldırma hakkına sahiptir.

 

14. Dev Müzayede, www.devmuzayede.com üye sayfalarında çeşitli formatlarda tanıtım veya reklam görüntüleri, yazıları veya bağlantıları yayınlama hakkına sahiptir. Dev Müzayede dilediği üye veya üye grupları için reklam uygulaması yapabilir veya yapmayabilir.

 

15. Dev Müzayede, www.devmuzayede.com kullanıcıları ve üyelerinin sağladıkları içerikleri, www.devmuzayede.com bünyesinde çeşitli sayfalarda ön plana çıkarılabilir veya çıkarılmayabilir.

 

16. www.devmuzayede.com üyeleri, kişisel üyelik sayfasını kapatırsa, o güne kadar ürettiği içeriğin Dev Müzayede tarafından kullanım hakkı saklı kalacaktır.

 

17. Dev Müzayede, www.devmuzayede.com kullanıcıları ve üyelerinin, www.devmuzayede.com web sitesini ve altyapısını yukarıda belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, kullanıcıyı yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir.

 

18. Yukarıda belirtilen maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden www.devmuzayede.com kullanıcıları ve üyeleri, bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludurlar. Ayrıca bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde Dev Müzayede’nin kullanıcıya karşı bu koşullara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklı olacaktır.

 

19. Mesafeli satış sözleşmesine konu ürün/ürünler, şehir içi teslimlerde 7 gün, şehir dışı teslimlerde 14 gün içinde, her halde yasa ve yönetmeliklerle belirlenen yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. İşbu teslim süresi ile ilgili ürüne/ürünlere ilişkin ödemenin yapılması tarihinden itibaren başlayacaktır.

 

20. Sözleşme konusu ürün, Alıcı'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Dev Müzayede sorumlu tutulamaz.

 

21. Kargo firmasının, ürünü Alıcı’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün Alıcı'ya teslim edilememesinden veya geç teslim edilmesinden dolayı Dev Müzayede sorumlu tutulamaz.

 

22. Alıcı, ürünü/ürünleri teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe/ürünlerde kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü/ürünleri kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur.

 

23. Alıcı satış bedelinin tamamını, alıcı komisyonunu ve Katma Değer Vergisi'ni (KDV) ödediği anda Dev Müzayede 'nin ürünü teslim yükümlülüğü doğacaktır. Herhangi bir nedenle ürünün/ürünlerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Dev Müzayede ürünün/ürünlerin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

24. Mesafeli satış sözleşmesine konu ürüne/ürünlere ilişkin ödemenin Alıcı tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, Alıcı ile kredi kartı sahibinin ya da ürünün/ürünlerin teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere türlü hukuki risk, Alıcı'ya aittir. Alıcı, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde Dev Müzayede 'den hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

25. Alıcı, Sözleşme konusu ürünün Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Dev Müzayede’ye ödenmemesi halinde, Alıcı Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri Alıcı’ya ait olacak şekilde Dev Müzayede’ye iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

26. Alıcı ve Dev Müzayede işbu mesafeli satış sözleşmesinin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

27. Taraflar işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

28. 18 yaşından küçük kişiler ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginler Dev Müzayede’den alışveriş yapamaz.

 

29. www.devmuzayede.com kullanıcıları ve üyeleri, www.devmuzayede.com web sitesini kullanmakla, site hakkında veya site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Ankara Mahkemelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını da kabul etmiş olurlar.

 

30. www.devmuzayede.com sitenize üyelik/alışveriş işlemleri sırasında verdiğim ve vereceğim iletişim adreslerime (cep telefonu, mail adresim ve diğerlerine) gerek her türlü üyelik/alışveriş işlemleri ve uygulamaları ile sözleşmesel ve kanuni hususlardan bilgilendirilmem, gerek çeşitli ürün-hizmetlerin ve genel/özel imkanların duyurulması, tanıtım ve reklamının yapılması için Şirketiniz Dev Müzayede ile tarafıma ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderileceği, iletişim adres bilgilerimin (isim, cep telefonu, mail adresi vd.) bu amaçlar ile alındığı-alınacağı, ayrıca (üyeliğim varsa) istediğim her zaman sitenizindeki üyelik sayfasında iletişim tercihlerimi değiştirebileceğim (bilahare iletişimi açtığımda, varsa önceki red bildirimim dikkate alınmaksızın ve ayrıca bir işleme gerek olmaksızın aynı kanaldan devam edeceği) veya hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafıma gelen SMS/e-mail mesajlarında belirtilen işlemi (red) yaparak iletişimi durdurabileceğim (kanunlar gereği mümkün/gerekli iletişimlerin her durumda devam edeceği) ve diğer tüm ilgili hususlarda buradaki açıklamalar ve/veya Kullanım ve Satış Koşulları ile Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile bilgilenmiş/bilgilendirilmiş olarak ve iletişim bilgilerim de dahil her türlü kişisel verilerime ilişkin bütün izinlerim-haklarım her halükarda ve ayrıca geçerli kalmak üzere; her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli bilgilendirme, tanıtım, reklam, promosyon, satış, pazarlama, anket yapılması amacıyla, kredi kartı ve üyelik-alışveriş bilgilendirmeleri, işlem ve uygulamaları için Şirketiniz Dev Müzayede’nin kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, telefonla arama, bilgisayar, telefon, internet, sosyal medya ile online reklam ağları, bluetooth-beacon dahil kablosuz bağlantılar, faks, e-posta/mail ve diğer elektronik iletişim araçları/kanalları ile tarafıma ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler göndermesine onayım vardır.